Ελληνική Εταιρεία
Προληπτικής Ιατρικής

Ασκληπιού 55, 10680, Αθήνα

Τηλ/fax: 2103600034

Email: info@proliptiki.gr 
          proliptiki@gmail.com

 


Η Εταιρεία
Σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Προληπτικής Ιατρικής είναι η διάδοση των γνώσεων πάνω σε θέματα προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με τους γιατρούς της χώρας, με κρατικές ή μη υπηρεσίες, με οργανισμούς και σωματεία καθώς και επιστήμονες του εσωτερικού που έχουν τις ίδιες ή ανάλογες επιδιώξεις και γενικά με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο.

Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από το δικαίωμα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών και από χορηγίες, δωρεές και ενισχύσεις γενικά από το κράτος και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

κορυφή σελίδας